Resume de gramatica de Interlingue (Occidental)

De Wikibooks

Interlingue es lingue artificial.

Interlingue es tre regulari.

Li paroles changea poc lor form scrit e solmen si necessi: li RÁDICA del paroles es li plu usat por tot (sovente sin changeament! li changeament es necessi solmen por evitar confusiones pro que it es li responsabilitá del autor de previder confusion!).


Li paroles have li functiones usual in li lingues europan (verbe, nómine, artícul, adjective, adverbie, preposition, pronómine, conjunction, etc; ma li rádica es usat sovente solmen por poc de ti formes e li formes altri se forma de maniere natural quam usual in occident con pre- e sufixes quo precise li signification).

Li pre- e sufixes es usat tre regularimen.


Function VERBE:

li infinitive es marcat per adjunter "-r",

li passate (li participie passat) es marcat per adjunter "-t",

li participie presentic per adjunter "-nt",

(o "-nte" in li form adverbial derivat del form verbal).


Interlingue usa solmen formas simplic de conjugation si possíbil!

Li imperative es sin nequó e sin pronómine.

Li future, li conditionale, li form de politesse, li hortative, li optative es format per

"va", "vell", "ples", "lass", "mey" + li infinitive del verbe.

Li passive es format per

"es" in li adequat form + li participie passat in "-t".


Function NÓMINE:

Li nómine porta sempre u necessi li marca del plurale "-s" (pos vocal) o "-es" (pos mult consonant).

Si necessi, li nómine es terminat per "-e" por distinter it del functiones altri, o es terminat per "-o" por marcar li masculin o "-a" por marcar li féminin.

Li nómine usa li artícul definit "li" e li prepositiones "de" por expresser li genitive o "a" por li dative (it ne es un artícul índefinit in interlingue).

Function ADJECTIVE e ADVERBE:

li adjective es adjuntet si necessi (si necessi li adjective termina in "-i"),

li adverbie derivat del adjective es li adjective marcat per adjunter "-men". Paroles solmen adverbie existe (vi, tre).

Si li adjectives es sol, on fa li acord del plurale quam por un nómine.


Comparative: minoritá: "minu" .. "quam" .., superlative "minim",

egalitá: "tam" .. "quam" ..,

majoritá: "plu" .. "quam" .., superlative "maxim", superlative absolute "tre" o "-issim".

Note: "egalmen" .. "quam" .., e "altrimen" .. "quam .."

Divers sufixes es specific por adjectives e ne necessita li "i" (-al, -an, -at, -(í)bil, -esc, -ic, -in, -íssim, -iv, -nd, -ut)! Ti paroles es sempre adjectives ante omnicos.

Pri paroles altri:

Pronómines:

pronómines personal:

- yo, tu (vu), il (illa, ella, it, on), noi, vu, ili (illos, illas, ellas)

- me, te (vos), le (la, it, se), nos, vos, les


adjectives possessiv:

- mi, tu(i) (vor), su, nor, vor, lor


pronómines possessiv:

- li mi, li tu(i) (li vor), li su, li nor, li vor, li lor


pronómines demonstrativ:

- ti, ti-ci, ti-ta, to


pronómines relativ e interrogativ: - qui, quel, quem, qual, quo


Numerales:

númeres cardinal:

- null, un, du, tri, quar, quin, six, sett, ott, nin, deci, deciun, decidu , etc,

- duant, triant, quarant, etc,

- duantun, duantdu, etc,

- cent, centun, centdu, etc, centdeci, centdeciun, centdecidu, etc,

- centduant, centduantun, etc, centtriant, centriantun, etc,

- ducent, etc,

- mill, million, milliarde, billion.


númeres ordinal

format per adjunter "-ésim":

- unésim, duesim, triesim, etc, deciesim, deciunesim, deciduesim, etc.


numerales multiplicativ

es format per adjunter "-uplic" (pos vocales "-plic):

- unuplic, duplic, triplic, etc, deciplic, deciunuplic, etc., duantuplic, centuplic, milluplic, etc.


numerales colectiv

format per adjunter "-ene":

- triene, quarene, quinene, etc, decene, deciduene, deciquinene, duantene, centene, millene, etc,

ma:

- unite, pare!


numerales iterativ

es format per "vez":

- un vez, du vez, tri vez, etc, deci vez, duant vez, cent vez, mill vez, etc.